POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb (dále jen jako „OZ“)

realizované ze strany společnosti:

Firma LIVELI reality s.r.o., IČ: 030 44 335, DIČ: CZ03044335
se sídlem: U rybníka 417, 387 01 Volyně,
bankovní spojení: 265155294/0300,
zastoupena Libuší Paulovou,
společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
odd. C 22743,
tel.: 605 211 478, e-mail: liba@liveli.cz

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce (jež je v postavení spotřebitele) hodlá uzavřít se zprostředkovatelem):

Zájemce svým podpisem stvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy převzal od spotřebitele písemné poučení o nezbytných údajích, o kterých by měl zájemce (v postavení spotřebitel) vědět před uzavřením této smlouvy, resp. O možnosti zájemce odstoupit od této smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory zprostředkovatel (to vše ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to spolu se vzorovým formulářem pro případ odstoupení. Zájemce zároveň stvrzuje, že byl ze strany zprostředkovatel v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy informován o tom, že text předmětného poučení je k dispozici i v jiné textové podobě, a to na internetové adrese: www.liveli.cz, kde jsou předmětné informace rovněž volně dostupné. Zájemce tedy stvrzuje, že se s těmito nezbytnými údaji, resp. S případnou možností odstoupit od této smlouvy, podrobně seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy. Zájemce si tak před uzavřením této smlouvy byl mimo jiné vědom, že zprostředkovatelská provize bude zatížena daní z přidané hodnoty ve výši stanovené platnou právní úpravou. Zájemce si před uzavřením této smlouvy byl dále vědom i toho, že má v souladu s platnou právní úpravou právo odstoupit od této smlouvy (bez udání důvodů a bez jakékoli sankce) do 14 dnů od uzavření této smlouvy, avšak pouze v případě, že by tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání zprostředkovatele – pro tento případ zájemce zároveň ví, jak má od této smlouvy odstoupit, když obdržel od zprostředkovatele vzorový formulář pro případ odstoupení (který je navíc k dispozici i na adrese: www.liveli.cz). Zájemce dále stvrzuje, že byl poučen o tom, že nebude mít právo odstoupit od této smlouvy (byť tato bude uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory zprostředkovatele, pokud zájemce požádá zprostředkovatele, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o předmět zprostředkování za podmínek v této smlouvě.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy
Adresát: LIVELI reality s.r.o., zastoupené jednatelem: Libuše Paulová, se sídlem: U rybníka 417, 387 01 Volyně
Email: liba@liveli.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne…….vztahující se k nemovitým věcem v k.ú……..

Vaše jméno a příjmení:….
Vaše adresa:….
Datum:…….
Váš podpis:


spolehlivá firmaAsociace realitních kanceláříčeské realitydomy byty pozemkyjihočeské nemovitostiRealCitySreality
Liveli reality
created by LYSWEB
exported from Realko