Nový občanský zákoník

Jak jistě víte, 1. 1. 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník, který zásadně ovlivňuje realitní trh. Absolvovali jsme školení týkající se změn v občanském zákoníku a jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše otázky. Níže Vám přinášíme souhrn hlavních změn:

 • prodávající bytu má povinnost doložit kupujícímu potvrzení o své bezdlužnosti (nebo o výši závazků) vůči správě domu, pokud tak neučiní a kupující si potvrzení nevyžádá, přejdou dluhy na kupujícího
 • všechny nájemní smlouvy se řídí novým občanským zákoníkem bez ohledu na dobu, kdy byly uzavřeny
 • vlastník je povinen podat kupní smlouvu příslušnému katastrálnímu úřadu do 30 dnů od uzavření, v opačném případě mu hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč
 • součástí pozemku jsou i rostliny, které na něm rostou
 • součástí pozemku nejsou inženýrské sítě
 • pokud mají stavba a pozemek, na kterém stojí, různé vlastníky, stavba se součástí pozemku automaticky nestává a vlastníci mají vzájemné předkupní právo, které zatěžuje nemovitost nadále, i když nebude využito opakovaně, dokud se stavba součástí pozemku nestane
 • právo stavby je věcí nemovitou a lze jej zřídit na dobu maximálně 99 let
 • zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přístavkem za náhradu vlastnictvím zřizovatele stavby, pokud byl v dobré víře
 • je-li nabývaný pozemek menší, než je uvedeno v kupní smlouvě, má nabyvatel právo na slevu z kupní ceny
 • kupující může uplatnit nárok na prodávajícím z vadného plnění, objeví-li se na stavbě skrytá vada; pokud o vadě prodávající nevěděl, je tento nárok promlčen po pěti letech
 • pokud uzavřeme smlouvu budoucí, musíme v lhůtě k uzavření předjímané smlouvy druhou stranu písemně vyzvat, jinak práva a povinnosti ze smlouvy budoucí zanikají
 • v případě spoluvlastnictví můžeme zřídit zástavní právo i proti vůli některých spoluvlastníků - pokud má zajistit pohledávku vzniklou při zlepšení či obnově společné věci postačí souhlas 2/3 vlastníků
 • koupím-li byt, mám povinnost ostatním vlastníkům jednotek (prostřednictvím správce) oznámit skutečnost o nabytí jednotky včetně údaje o své adrese a počtu osob, které v bytě budou bydlet
 • výmazy zástavního práva z katastru nemovitostí jsou nově prováděny vkladem, je tedy třeba za výmaz zaplatit správní poplatek 1.000 Kč
 • při tzv. „zaplombování“ nemovitosti katastrální úřad zašle tuto informaci všem účastníkům
 • k návrhu na vklad je již přikládána předmětná listina (např. kupní nebo darovací smlouva) pouze v jednom vyhotovení
 • o provedení vkladu je zaslána informace, nadále se nebude rozesílat listina s vyznačenou doložkou o provedení vkladu
 • pokud nájemce nezaplatí nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu

Na závěr si Vám dovolujeme připomenout PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), který je při prodeji nemovitosti ze zákona povinný.

Zdroj: AK Müller

spolehlivá firmaAsociace realitních kanceláříčeské realitydomy byty pozemkyjihočeské nemovitostiRealCitySreality
Liveli reality
created by LYSWEB
exported from Realko